Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger

Programi učenja stranih jezika koje provodi Škola stranih jezika – Žiger temeljeni su na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ) Vijeća Europe, koji utvrđuje šest stupnjeva znanja: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Program učenja stranoga jezika ima ukupan fond od najmanje 1.120 nastavnih sati, a podijeljen je na 16 modula. Svaki modul ima 70 nastavnih sati, uključujući testiranje, odnosno, završnu provjeru znanja. Stupnjevi imaju sljedeći fond nastavnih sati:

 

A1: najmanje 140 nastavnih sati (dva modula od po 70 nastavnih sati)

A2: najmanje 140 nastavnih sati (2 modula  od po 70 nastavnih sati)

B1: najmanje 280 nastavnih sati (4 modula od po 70 nastavnih sati)

B2: najmanje 140 nastavnih sati (2 modula od po 70 nastavnih sati)

C1: najmanje 280 nastavnih sati (4 modula od po 70 nastavnih sati) i

C2: najmanje 140 nastavnih sati (2 modula od po 70 nastavnih sati).

Poduka je metodski, programski i tempom prilagođena starosnoj dobi polaznika. Skupine su usklađene dobno i po predznanju stranog jezika. Prioritet svakog programa, bez obzira na stupanj, vrstu programa i starosnu dob je usmena i pismena komunikacija. Napretku svakog polaznika u skupini podjednako se posvećuje individualna pažnja.

Škola provodi programe općeg jezika i jezika struke (npr. poslovnog, jezika bankarstva, tehničkog jezika, jezika u medicini ili  pravnog jezika).

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Završetkom programa pojedinog stupnja polaznik posjeduje sljedeća znanja, vještine i sposobnosti:

  


A1

 • razumije svakodnevne izraze i vrlo jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljenje konkretnih potreba, i njima se koristi,
 • može predstaviti sebe i druge,
 • može postavljati pitanja o sebi i drugima te odgovarati na takva pitanja (primjerice, o životnoj okolini, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje),
 • može voditi jednostavan razgovor, pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći,
 • može napisati kratku razglednicu i popuniti upitnik s osobnim podatcima.

 A2

 • razumije izraze i učestale riječi s područja od neposrednog interesa (o sebi, obitelji, kupovini itd.),
 • razumije kratke i jasne poruke te javne obavijesti,
 • čita kratke i jednostavne tekstove te razumije kratka pisma,
 • sposoban je pronaći određene podatke u praktičnim materijalima (jelovnicima, oglasima, voznim redovima),
 • može komunicirati u svakodnevnim situacijama u kojima se razmjenjuje informacije,
 • može sudjelovati u kratkim razgovorima uz pomoć sugovornika,
 • može govoriti o uobičajenim životnim pojavama (obitelji, poslu, obrazovanju itd.) koristeći se jednostavnim jezikom,
 • može napisati kratke i jednostavne bilješke, poruke i osobno pismo.

 B1

 • može razumjeti glavne misli standardnoga razgovora te pratiti radijske i televizijske programe o trenutnim događajima, poznatim temama na poslu, u školi i o slobodnom vremenu, ako su iskazani polako i razumljivo,
 • može razumjeti tekstove pisane običnim jezikom ili jezikom struke,
 • može se snaći u većini poznatih, svakodnevnih situacija u zemljama određenog govornog područja,
 • može jednostavnim jezikom opisati doživljaje, snove i težnje,
 • može ukratko objasniti svoja stajališta i planove, ispričati priču te prepričati sadržaj knjige ili filma,
 • može napisati jednostavan povezan tekst o poznatoj temi, osobno pismo u kojemu opisuje svoje doživljaje i dojmove.

 B2

 • razumije glavne misli razgovora na razumljivom standardnom jeziku o poznatim temama, koje iznose govornici uživo ili na radiju ili televiziji,
 • razumije tekstove pisane običnim jezikom ili jezikom struke,
 • snalazi se u većini situacija u određenom govornom području,
 • može sudjelovati u razgovoru o poznatim temama iz svakodnevnog života i struke,
 • može prepričati događaj, tečno iznijeti i zastupati svoja stajališta, obrazložiti prednosti i nedostatke, donositi odluke u raznim situacijama,
 • može napisati jasan tekst o raznim temama, u kojemu obrazlaže svoja stajališta, zna napisati službeno i privatno pismo, faks, ponudu za posao, prigovor, osvrt na film ili knjigu, sažetak, biografiju.

C1

 • može razumjeti složene, duge tekstove s različitih područja i prepoznati „prikrivena“ značenja,
 • može bez prevelikog napora razumjeti televizijske programe i filmove,
 • može čitati duge i zahtjevne stručne i književne tekstove te prepoznati različite stilove,
 • može razumjeti specijalizirane članke i tehnička uputstva sa svakog područja,
 • izražava se tečno i neusiljeno te se s lakoćom koristi jezikom u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama,
 • precizno i bez poteškoća izražava svoje ideje i mišljenja,
 • pismeno se izražava jasnim i dobro strukturiranim tekstom te može obrazložiti svoja stajališta,
 • može pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvješću, ističući ono što drži važnim.

C2
 • bez poteškoća razumije svaki diskurs, dijalekt izvornih govornika izgovoren normalnom brzinom, bilo u osobnom kontaktu bilo u medijima, s lakoćom čita sve vrste tekstova (uključujući priručnike, specijalizirane članke i književna djela),
 • bez napora sudjeluje u svakom razgovoru ili raspravi te dobro prepoznaje i koristi se idiomatskim izrazima i kolokvijalizmima,
 • vrlo se tečno izražava i točno prenosi značenja, uz mogućnost parafraziranja ako naiđe na poteškoće,
 • jasno iznosi činjenice, učinkovito i logično strukturira svoj prikaz,
 • piše jasan i tečan tekst prikladnim stilom,
 • može pisati složena pisma, izvješća i članke, u kojima jasno iznosi bitne točke,
 • može pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela, njegove/njezine su jezične vještine na razini izvornog govornika